Atgal

Dėl privalomojo nurodymo A. Mickevičiaus g. 7, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Dmitrijui Jaruševičiui (toliau – statytojas) surašė:

1. 2020-08-20 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-200820-00080 (toliau – Aktas) dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0039:1335), kuris yra kultūros paveldo vietovių: Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Žvėrynu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre – 33652) ir kultūros paveldo objekto (Unikalus objekto kodas Nr. 12387) teritorijoje, atlikto neypatingojo, gyvenamosios (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) paskirties pastato (unikalus Nr. 1094-0003-2013) A. Mickevičiaus g. 7, Vilniuje (toliau – pastatas), paprastojo remonto, keičiant pastato išvaizdą. Atlikti šie darbai: ant pastato šlaitinio stogo iš kiemo pusės sumontuoti šilumos siurbliai (5 vnt.).

2. Pagal Valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, 2020-09-14 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-00-200914-00104 pašalinti savavališkos statybos padarinius (toliau – Privalomasis nurodymas), išardyti, Akte nurodytas, savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas, žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0039:1335), A. Mickevičiaus g. 7, Vilniuje, ant pastato šlaitinio stogo iš kiemo pusės sumontuotus šilumos siurblius (5 vnt.) ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas 2021 m. vasario 20 d. Privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimas vyks 2021-02-23 10:00 val. A. Mickevičiaus g. 7, Vilniuje.

Statytojas pažeidė Statybos įstatymo 3 str., 2 ir 5 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 27 straipsnio 1 d., 5 p., ir 22 d., ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 4.1 papunktį.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. paštas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.