Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Berželių g. 42, Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, UAB „AUTO LIDER“ 2018-03-30 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA- 100-180330-00042, 2018-04-09 surašytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP – 100-180409-00044 ir 2018-04-09 privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. PNSD – 100-180409-00044 (toliau – Aktas ir Nurodymai) kuriais įpareigojo iki 2018-10-04 išardyti savavališkai pastatyto neypatingojo, vienbučio  gyvenamojo namo dalis (pažeisti esminiai  TP sprendiniai)  žemės sklype (kadastrinis Nr. 4103/0200:1075) Berželių g. 42, Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., bei sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas). Apie įvykdymą informuoti Inspekciją el. p. info@vtpsi.lt ;

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame UAB „AUTO LIDER“ atstovus 2018-10-08 10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl savavališkai pastatyto, neypatingojo, vienbučio gyvenamojo namo adresu: Berželių g. 42, Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Patikrinimą atliks Departamento specialistai (Maironio  g. 9 , Utena, tel. (8 613 91270).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.