Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Bistryčios g. 29A, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2018-06-27 RUSLAN NIKOLAJEV surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)PN-765, įpareigojantį iki 2018-12-27 nugriauti betoninę atraminę sienutę, su įrengta lengvų konstrukcijų metaline tvora apie 50 m ilgio; išardyti betoninių trinkelių dangą (įvažiavimą apie 60 m2) pastatytus valstybinėje žemėje prie Jums  nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, esančio Bistryčios g. 29A, Vilniuje, kadastro Nr. 0101/0034:23. Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą  el. p. info@vtpsi.lt .

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame RUSLAN NIKOLAJEV, 2018-12-17, 10:00 val. dalyvauti patikrinime dėl pastatytų statinių,  adresu Bistryčios g. 29A, Vilniuje. Patikrinimą atliks Departamento specialistai (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 2101475 arba 8 687 56 114.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.