Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Eišiškių Sodų 16-oji g. 14, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2018-05-28 AUKSIUI URBANAVIČIUI surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29) PN-639, įpareigojantį iki 2018-11-25 nugriauti metalinius tvoros stulpelius ir medinių lentų tvorą (viso 20,75 m ilgio ir apie 1,80 aukščio), pastatytą valstybinėje žemėje prie žemės sklypo, esančio Eišiškių Sodų 16-oji g. 14, Vilniuje, kadastro Nr. 0101/0079:836. Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą  el. p. a.budrys@vtpsi.lt. Arba tel. 8 5 2732991, mob. tel. 8 687 96343.

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame AUKSIŲ URBANAVIČIŲ,   2018-11-26, 14:00 val. dalyvauti patikrinime dėl tvoros, pastatytos adresu Eišiškių Sodų 16-oji g. 14, Vilniuje, nugriovimo patikrinime. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 2732991 arba 8 687 96343.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.