Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Gedimino pr. 34, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, UAB „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ (toliau – statytojas) surašė:

1. 2019-03-26 savavališkos statybos aktą SSA-100-190326-00027 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, žemės sklype (kad. Nr. 0101/0040:95) Gedimino pr. 34, Vilniuje, kuris yra Kultūros paveldo vietovėje – Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (unikalus kultūros paveldo registro Nr. 33653) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (unikalus kultūros paveldo registro Nr. 25504), neteisėtai pastatyto kitos paskirties inžinerinio statinio – tvoros. Tvora sudaryta iš tvoros segmentų, pritvirtintų tarp metalinių stulpų: 78,03 m ilgio, 1,80 m aukščio.

2. 2019-03-26 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-100-190326-00028  nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą 2019-03-26 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-190326-00026  pašalinti savavališkos statybos padarinius.

4. Pagal Reglamento 120, 130.3 ir 140 punktus teikiame kvietimus atvykti:

4.1. 2019-04-11 10:00 val. į statinių Gedimino pr. 34, Vilniuje patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinių ar jų dalių statybos darbų (kvietimas pridedamas).

4.2. 2019-09-26 10:00 val. į statinių Gedimino pr. 34, Vilniuje patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius (kvietimas pridedamas).

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.