Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Išdegos Pušies g. 52, Judrėnų k., Telšių r.sav.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) ir Statybos įstatymo nuostatomis, LINAI EIMUTIENEI, gim.1970 m., 2018-10-15 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-181015-00089 dėl naujo neypatingojo statinio statybos neturint statybą leidžiančio dokumento, Išdegos Pušies g. 52, Judrėnų k., Telšių r.sav., žemės sklype kadastrinis Nr. 7860/0010:192.

Inspekcija, vadovaudamasi Įstatymo 14 straipsniu ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  (toliau – reglamentas) 138 punktu, LINAI EIMUTIENEI, gim. 1970 m., 2018-10-16 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-181016-00094, ne vėliau kaip iki 2019-04-15 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, dėl kurių 2018-10-15 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-100-181015-00089. Taip pat LINAI EIMUTIENEI, gim. 1970 m., 2018-10-16 surašytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. PNSD-30-181016-00094. Vadovaujantis Reglamento 124, 134, 135 ir 140 punktais, informuojame LINĄ EIMUTIENĘ, gim. 1970 m., apie Inspekcijos surašytus savavališkos statybos aktą ir privalomuosius nurodymus.

Informuojame, kad  2019-04-18 10:00 val. įvyks patikrinimas Išdegos Pušies g. 52, Judrėnų k., Telšių r.sav., žemės sklype kadastrinis Nr. 7860/0010:192 ir bus surašytas privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas. Pareigūno, kuris atliks statybos patikrinimą, kontaktiniai duomenys: tel. Nr. (8 444)56111.

Įvykdžius privalomuosius nurodymus, prašome informuoti Inspekciją nedelsiant, nelaukiant  privalomojo nurodymo termino pabaigos.