Atgal

Dėl privalomojo nurodymo J. Kolaso g. 6A, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, JANUI ROGINSKIUI 2019-06-18 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-190618-00050, 2019-06-19 surašė privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. PNSD-100-190619-00052 bei privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-100-190619-00050, įpareigojantį iki 2019-12-19 nugriauti savavališkai ant žemės sklypo, esančio J. Kolaso g. 6A, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0074:2120), ribos bei prie minėto sklypo valstybinėje žemėje pastatytą II grupės nesudėtingą statinį – akliną akmens mūro tvorą ir sutvarkyti statybvietę. Apie įvykdymą informuoti Departamentą el. p. a.matusevic@vtpsi.lt arba tel. (8 5) 210 1474, mob. 8 693 63478.

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 122 punktu, kviečiame JANĄ ROGINSKĮ, 2018-12-20, 11:00 val. dalyvauti patikrinime dėl tvoros, pastatytos adresu J. Kolaso g. 6A, Vilniuje, nugriovimo patikrinime. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Vienuolio g. 8 , Vilnius, tel.: (8 5) 210 1474, mob. 8 693 63478).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.