Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Kadugių g. 18, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Violetai Peisker (toliau – statytojas) surašė:

1. 2019-09-18 savavališkos statybos aktą SSA-00-190918-00022 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, atskiru sklypu nesuformuotoje valstybinėje žemėje Vilniaus m. sav., Vilnius, Kadugių g. 18, rekonstruotas  gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) paskirties pastatas (unikalus Nr. 1094-0138-2014) (toliau – pastatas), kuris yra kultūros paveldo objekto – Žudynių vieta ir kapai (unikalus kodas 1792) – teritorijoje, praplečiant  buto  (unikalus Nr. 4400-3163-2185:3835) Vilniaus m. sav., Vilnius, Kadugių g. 18-4A, patalpa 4-9 pagal 2014-09-09 Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylą Nr. 13/11829 (toliau – byla): perstatyta patalpa 4-9 vieno aukšto, vienašlaičiu stogu, atitvaros apkaltos dailylentėmis.  Patalpos 4-9 matmenys nustatyti 2019-09-12  patikrinimo metu: vakarinėje pusėje (įėjimo pusėje) ilgis – 4,05 m, šiaurinėje ir pietinėje pusėse ilgis – 3,27 m, aukštis – 3,15 m. Patalpos 4-9 užstatytas plotas – 13,24 kv. m. Rekonstruota pastato  patalpa 4-9 didesnė nei byloje: aukštesnė  3,15-2,20=0,95 m, vakarų pusėje (įėjimo pusėje) ilgesnė 4,05-3,79=0,26 m, šiaurinėje ir pietinėje pusėse ilgesnė 3,27-1,52=1,75 m.

2. 2019-09-20 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-100-190920-00020 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą 2019-09-20 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-190920-00024 pašalinti savavališkos statybos padarinius.

4. Pagal Reglamento 120, 130.3 ir 140 punktus teikiame kvietimus atvykti:

4.1. 2019-10-07 13:00 val. į statinių Kadugių g. 18, Vilniuje patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinių ar jų dalių statybos darbų.

4.2. 2020-03-19 10:00 val. į statinių Kadugių g. 18, Vilniuje patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.”