Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Karvaičių g. 19, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) nuostatomis atliko šiuos veiksmus ir statytojai UAB „Stabduva“ (toliau – statytoja) surašė savavališkos statybos padarinių šalinimo dokumentus:

1. Patikrino statomą neypatingąjį gyvenamosios (dviejų butų) paskirties pastatą (toliau – pastatas) žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0086:147) Vilnius, Karvaičių g. 19 (toliau – sklypas), ir 2018-11-14 užregistravo faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. (23.53)-FAK-3157.

2. Vadovaudamasis Priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, statytojai surašė:

2.1. 2018-11-14 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-181114-00141 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, statomo pastato sklype. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) pateiktas statytojos 2018-10-02 prašymas Nr. SRA-100-181002-26229 (būsena – nepatenkintas) išduoti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – prašymas), kuris suteiktų statytojai teisę įgyvendinti statinio projektą „Dvibutis gyvenamasis namas Vilnius, Karvaičių g. 19, statybos projektas Nr. GP17-102-TP, 2018 m.“ (toliau – projektas). Sumontuotų pastato konstrukcijų matmenys užfiksuoti su prašymu pateikto projekto brėžinyje Nr GP17-102-TP-SA-BR-05 „Pamatų planas“. Atlikus matavimus, pridedamas projekto brėžinys Nr. GP17-102-TP-SA-BR-05 su polių, antpolio (rostverko) išdėstymo schema ir matmenimis: antpolio (rostverko) ilgiai nurodyti projekte ir pridėtame brėžinyje, antpolio (rostverko)  aukštis – 0,57 m, plotis – 0,25 m. Atlikti šie darbai: sumontuoti gelžbetonio gręžtiniai poliai 35 vnt.; sumontuoti antpolio (rostverko) armatūrinis karkasas, putų polistireno plokštės po antpoliu ir klojiniai betonavimui.

 Statytoja pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 5 dalį, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 27 straipsnio 22 dalį.

2.2. 2018-11-20 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-100-181120-00142 sklype nevykdyti jokių pastato ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, 2018-11-20 surašė statytojai privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-181120-00141 pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti (išardyti), 2018-11-14 savavališkos statybos akte Nr. SSA-100-181114-00141 nurodytas savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, statomo neypatingojo gyvenamosios (dviejų butų) paskirties pastato žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0086:147) Vilnius, Karvaičių g. 19, konstrukcijas: gelžbetonio gręžtinius polinius pamatus 35 vnt. (Sumontuotų pastato konstrukcijų matmenys užfiksuoti IS „Infostatyba“ pateikto projekto brėžinyje Nr GP17-102-TP-SA-BR-05 „Pamatų planas“) (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 m po žemės paviršiumi);  sumontuotą antpolio (rostverko) armatūrinį karkasą; putų polistireno plokštes tarp antpolio (rostverko) ir grunto; klojinius antpolio (rostverko) betonavimui. Jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

4. Pagal Reglamento 122, 123, 130.3, 132, 134, 135 ir 140 punktus teikiame kvietimus  UAB „Stabduva“  vadovui atvykti:

4.1. 2019-01-24 9:00 val. į Departamento A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, 706 kabinetą dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo;

4.2. 2019-01-14 9:00 val. į pastato statybų sklype, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas 2018-11-20 privalomasis nurodymas Nr. PNSD-100-181120-00142 nevykdyti sklype jokių statinio ar jo dalies statybos darbų;

4.2. 2019-05-20 9:00 val. į pastato statybų sklype, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas 2018-11-20 privalomasis nurodymas Nr. PNSSP-100-181120-00141 pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento pareigūno kontaktiniai duomenys: E. Čiurlys, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 706 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt arba e.ciurlys@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.