Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Kazio Bizausko g. 14, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, UAB “Startena”, JAR kodas 304713744 (toliau – statytoja) surašė:

1. 2019-06-10 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-190610-00048 dėl savavališkai, turint statybą leidžiantį dokumentą, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius statomo gyvenamosios (dviejų butų) paskirties pastato (toliau – pastatas) žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0157:1218) Vilnius, Kazio Bizausko g. 14 (toliau – sklypas).

Statytoja pažeidė Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 ir 46 dalį, 18 straipsnio 7 dalies 3 punktą, 18 straipsnio 9 dalis.

2. 2019-06-11 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-100-190611-00049 nevykdyti sklype jokių pastato ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, 2019-06-11 surašė statytojai privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-190611-00048 pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti (išardyti) savavališkos statybos 2019-06-10 akte Nr. SSA-100-190610-00048 nurodytas savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.), pažeidžiant esminius projekto sprendinius statomo pastato dalis, kad pastatas atitiktu statinio projekto „Vienbutis gyvenamasis namas. Kazio Bizausko g. 14, Vilniaus m. Statybos projektas Nr. 2015-09-10-1-A-TP, 2015 m.“ sprendinius, kuriam įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016-10-04 išdavė leidimą statyti naują statinį Nr. LNS-01-161004-00598. Sutvarkyti statybvietę.

4. Pagal Reglamento 122, 123, 130.3, 132, 134, 135 ir 140 punktus teikiame kvietimus  UAB „Startena“  direktoriui Justinui Grušui atvykti:

4.1. 2019-07-11 9:00 val. į Departamento A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetą dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo;

4.2. 2019-06-26 9:00 val. į pastato statybų sklype, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas 2019-06-11 privalomasis nurodymas Nr. PNSD-100-190611-00049 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų;

4.2. 2019-12-12 9:00 val. į statybų sklype, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas 2019-06-11 privalomasis nurodymas Nr. PNSSP-100-190611-00048 pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.