Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Krivūlės g. 1C, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Angelui Pakatilevičiui (toliau – statytojas) surašė:

1. 2020-08-20 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-200820-00081 (toliau – Katas), dell savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento atlikto ypatingojo gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) paskirties pastato (unikalus Nr. 1094-0274-4027) (toliau – pastatas) žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0058:51) Krivūlės g. 1C, Vilniuje, kuris yra Kultūros vertybių teritorijoje – Vilniaus senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073), paprastojo remonto, keičiant pastato išvaizdą: virš buto / patalpos (unikalus Nr. 4400-3881-0850:9124) Krivūlės g. 1C-20, Vilniuje pastato šlaitiniame stoge įrengto apie 0,50 m pločio, apie 0,90 m ilgio tryjų plokščiųjų stoglangių ir židinio kamino apie 0,50x0,80 m pločio, apie 1,20 m aukščio.

2. Pagal Valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, 2020-08-24 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-00-200824-00088 pašalinti savavališkos statybos padarinius, išardyti, Akte nurodytas, savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas, žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0058:51) Krivūlės g. 1C, Vilniuje, virš buto / patalpos (unikalus Nr. 4400-3881-0850:9124) Krivūlės g. 1C-20, Vilniuje pastato šlaitiniame stoge įrengtus apie 0,50 m pločio, apie 0,90 m ilgio trys plokščiuosius  stoglangius ir židinio kaminą apie 0,50x0,80 m pločio, apie 1,20 m aukščio ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas 2021 m. vasario 23 d.

Statytojas pažeidė Statybos įstatymo 3 str., 2 ir 5 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 27 straipsnio 1 d., 5 p., ir 22 d., ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 4.1 papunktį.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.