Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Liepkalnio g. 46 ir 48, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, statytojui Linui Luščiauskui pagal Valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą,  2019-08-21 surašė privalomąjį nurodymą Nr.: PNSSP-00-190821-00012 pašalinti savavališkos statybos padarinius, nugriauti kitos paskirties inžinerinį statinį – atraminę sienelę: 21,20 m ilgio, nuo 0,90 m iki 1,81 m aukščio ir 0,29 m pločio. Ant atraminės sienelės sumontuotą medinių lentų tvorą su metaliniais stulpeliais: 21,20 m ilgio, 1,50 m aukščio tarp žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0072:59 ir Nr. 0101/0072:273) ir šalia šių žemės sklypų esančioje atskiru sklypu nesuformuotoje valstybinėje žemėje, Liepkalnio g.46 ir 48, Vilniuje ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

Pagal Reglamento 122, 130.3 ir 140 punktus teikiame kvietimą fiziniam asmeniui statytojui Linui Luščiauskui atvykti 2019-11-21 10:00 val. į statinių Liepkalnio g. 48, Vilniuje, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.