Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Moliakalnio g. 48, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2019-02-26 RAMINTAI JAKUČIONIENEI surašė privalomą nurodymą Nr. (23.29)PN-110 pašalinti pažeidimus (toliau – Nurodymas), kuriuo įpareigojo iki 2019-08-25 nugriauti tvorą, pastatytą ant  betoninio pamato, kuriame įbetonuoti metaliniai tvoros stulpai tarp kurių sumontuoti metalinio sieto segmentai, pastatytą valstybinėje žemėje prie žemės sklypo, esančio Moliakalnio g. 48, Vilniuje, kad. Nr. 0101/0026:180. Tvoros betoninio pamato aukštis  per visą ilgį kinta nuo 0,2 m iki 0,8 m aukščio; metalinių stulpų aukštis apie 1, 2 m; metalinio sieto segmentų aukštis apie 1,3 m;  Tvoros ilgis apie 32,61 m, Metalinių vartų aukštis kinta nuo 1,4 m iki 1,8 m aukščio, ilgis apie 7.68 m.  Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) ir apie įvykdymą informuoti Inspekciją  el. p. info@vtpsi.lt ;

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame RAMINTĄ JAKUČIONIENĘ 2019-09-03 10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl pastatytos/nugriautos tvoros adresu: Moliakalnio g. 48, Vilnius. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 207 4791 arba 8 682 68192).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.