Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Naujoji g. 3, Alytuje

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 130.2 papunkčiu, UAB „NT takas“ (toliau – savininkas) surašė:

1. 2019-10-22 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-191022-00107 už administracinės paskirties karkasiniame pastate, esančiame Naujoji g. 3, Alytuje, atliktą paprastąjį remontą – išorinėje nelaikančioje sienoje vietoje dviejų stiklo plokščių sumontuotas 2,3 m aukščio bei 2,5 m. pločio slankiojančias duris be statybą leidžiančio dokumento .

2. 2019-10-23 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-20-191023-00108 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. Vadovaudamasi  Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi bei Reglamento 138 punktu 2019-10-23 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-191023-00101 (toliau – privalomasis nurodymas), kuriuo savininką įpareigotas iki 2020-04-22 išardyti savavališkai įrengtas 2,3 m aukščio bei 2,5 pločio duris karkasinio pastato, esančio Naujoji g. 3, Alytuje, išorinėje sienoje ir sumontuoti į buvusią padėtį stiklo plokštes.

Inspekcijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), remdamasis Reglamento 140 punktu, teikia kvietimą 2020-04-28 11.00 val. atvykti į statybos, esančios Naujoji g. 3, Alytuje, patikrinimą, kurio tikslas – patikrinti, ar įvykdytas 2019-10-23 privalomasis nurodymas.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Savininkui privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Inspekcija, vadovaudamasi Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui.

Savininkui privalomojo nurodymo neįvykdžius nustatytais terminais, Inspekcija civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka turi teisę atlikti šiuos veiksmus asmens, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, lėšomis.

Departamento kontaktiniai duomenys: Naujoji g. 2, LT-62116 Alytus, tel. (8 315)  20 120, faks. (8 315)  72 799.