Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Nugalėtojų g. 1K, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2018-10-12 DARIUI ŽEMAIČIUI surašė privalomą nurodymą Nr. (23.29)PN-1292 ir 2018-10-12 JOLANTAI ŽEMAITIENEI surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)PN-1293 pašalinti pažeidimus (toliau – Nurodymai), kuriais įpareigojo iki 2019-01-15  nugriauti sumūrytus iš plytų ir metalinius tvoros stulpus su metalo strypų segmentų tvora (viso apie 111,26 m ilgio) pastatytus valstybinės žemės dalyje, prie žemės sklypo Nugalėtojų g. 1K, Vilniuje, kad. Nr. 0101/0013:90., bei sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas). Apie įvykdymą informuoti Inspekciją  el. p. info@vtpsi.lt ;

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame DARIŲ ŽEMAITĮ ir JOLANTĄ ŽEMAITIENĘ 2018-01-25 10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl pastatytos tvoros adresu: Nugalėtojų g. 1K, Vilnius. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 212 6583 arba 8 687 56 114.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.