Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Ožkinių g. 35, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu (toliau – Valstybinės priežiūros įstatymas) ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Mariui Budrikiui surašė: 2018-04-10 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-180410-0043 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, šalia žemės sklypo Ožkinių g. 35 (kad. Nr. 0101/0006:468) valstybinėje žemėje,  pastatytos tvoros,  2018-04-10 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-100-180411-00045 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų. Departamentas, vadovaudamasis Valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6, 7 dalimis ir 14 straipsniu ir Reglamento  138 punktu, 2018-04-11  Mariui Budrikiui  surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-180411-00045 (toliau - privalomasis nurodymas) kuriuo įpareigojo iki 2018 spalio 11d  pašalinti savavališkos statybos padarinius, nugriauti šalia žemės sklypo Ožkinių g. 35 (kad. Nr. 0101/0006:468) valstybinėje žemėje, pastatytą lentų tvorą su stulpeliais ir vartais. Tvoros ilgis 90,45 m, aukštis 2,03-2,10 m, stulpelių aukštis 2,2-2,3 m ir 2018-04-11 privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-422 (toliau - privalomasis nurodymas) kuriuo įpareigojo iki 2018 spalio 11d.  nugriauti 191,34 m. metalo tinklo tvorą, pastatytą valstybinėje žemėje, už žemės sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0006:468), esančio Ožkinių g. 35, Vilniuje, ribų, bei sutvarkyti statybvietę. Vadovaudamiesi Reglamento 122, 123, 124, 132 ir 140 punktais, informuojame Marių Budrikį apie savavališką statybą ir surašytus privalomuosius nurodymus.

 Kviečiame Marių Budrikį  2018-10-17, 10 val. 00 min. dalyvauti patikrinime adresu Ožkinių g. 35, Vilniuje, kuriuo metu bus nustatyta, ar privalomieji nurodymai yra įvykdyti ir bus surašyti privalomųjų nurodymų įvykdymo patikrinimo aktai. Patikrinimą atliks Departamento  vyriausiasis specialistas Valdemaras Nenartavičius  (A.Vienuolio g. 8 , Vilnius, tel.: (8 5) 212 54 58 arba 8 613 79037 .