Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Preilos g. 39, Neringoje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Vakarų Lietuvos departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, UAB UAB „Martin Idea“ (toliau – statytojas) surašė:

1. 2020-09-01 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-200901-00029, dėl savavališkai, neturint parengto projekto ir privalomo statybą leidžiančio dokumento, nuomojamame valstybinės žemės sklype adresu Preilos g. 39, Neringoje patenkančiame į Valstybinių parkų teritoriją, Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas, taip pat ir į jų apsaugos zonas, ir minimas žemės sklypas yra Kuršių nerijoje, pastatyto I grupės nesudėtingosios kategorijos inžinerinio statinio – stoginės, kurios bendras plotas apie 87,95 m².

2. Pagal  Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, surašė 2020-09-04 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-200904-00030, t.y. nugriauti savavališkai, neturint nustatyta tvarka gauto privalomo statybą leidžiančio dokumento, pastatytą žemės sklype Preilos g. 39, Neringoje I grupės nesudėtingosios kategorijos inžinerinį statinį – stoginę, kurios ilgis apie 12,30 m; plotis apie 7,15 m; aukštis apie 4,5m, dėl kurios statybos surašytas 2020-09-01 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-200901-00029 ir sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo pašalinti savavliškos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-200904-00030, įvykdymo terminas 2021 m. kovo 4 d.

Statytojas pažeidė Statybos įstatymo 27 str., 1 d., 1 p., 27 str., 22 d., 14 str., 1 d., 4 p., ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 papunktį.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Vakarų Lietuvos departamento kontaktiniai duomenys: Danės g. 17, Klaipėdoje, 325 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 4) 631 2400.