Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Pylimo g. 38, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi,  14 straipsnio 2 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 138 punktu, statytojui 2019-10-14 surašė privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr.: PN-884 (2 versija), nugriauti, atskiru sklypu nesuformuotoje valstybinėje žemėje šalia pastato Vilniaus m. sav., Vilnius, Pylimo g. 38, pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus (toliau – NŽT) 2019-02-21 raštu Nr. 49SJN-506-(14.49.105.) (reg. Nr. 3D-529) pateiktą 2017-11-13 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 49ŽN-823 su priedais, neteisėtai pastatytą (naudojamą) kitos paskirties inžinerinį statinį – medinę lauko terasą (9,60 m ilgio; 7,08 m pločio ir 1,26 m aukščio) ir sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas 2020 m. balandžio 14 d.

Statytojas pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir šio straipsnio 5 dalį, 27 straipsnio 5 dalies 6 punktą ir statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 50 punktą.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.