Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Ribiškių Didžioji g. 2, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Viktor Morščinin (toliau – statytojas) surašė:

1. 2019-05-31 savavališkos statybos aktą Nr.: SSA-100-190531-00041 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, atskiru  sklypu nesuformuotoje valstybinėje žemėje, atlikto gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) paskirties pastato (unikalus Nr. 1094-0315-1012) (toliau – pastatas) Vilniaus m. sav., Vilnius, Ribiškių Didžioji g. 2, paprastojo remonto, keičiant pastato išvaizdą: 1) pastato fasade buto  (unikalus Nr. 1094-0315-1012:0010) Vilniaus m. sav., Vilnius, Ribiškių Didžioji g. 2-3 (toliau – butas) vakarų pusėje naujai įrengtos / sumontuotos metalinės durys 2,10 m aukščio ir 0,90 m pločio; 2) pastato fasade buto vakarų pusėje naujai įstatytas / sumontuotas plastikinių rėmų langas 1,60 m aukščio ir 1,60 m pločio; 3) pastato fasade buto pietų pusėje naujai įstatytas / sumontuotas plastikinių rėmų langas 1,60 m aukščio ir 1,60 m pločio.

Statytojas pažeidė pažeidė Statybos įstatymo 3 str., 2 ir 5 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 27 straipsnio 1 d., 5 p., ir 22 d., ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017  3 priedo 4.1 papunktį.

2. 2019-06-03 privalomąjį nurodymą Nr.: PNSD-100-190603-00042 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą,  2019-06-03 surašė privalomąjį nurodymą Nr.: PNSSP-100-190603-00041 pašalinti savavališkos statybos padarinius

4. Pagal Reglamento 122, 130.3 ir 140 punktus teikiame kvietimus fiziniam asmeniui Viktor Morščinin atvykti:

4.1. 2019-06-11 11:45 val. į statinių Ribiškių Didžioji g. 2, Vilniuje patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinių ar jų dalių statybos darbų.

4.2. 2019-11-30 10:00 val. į statinių Ribiškių Didžioji g. 2, Vilniuje, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.