Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Šilo g. 92, Vilniuje

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – įstatymas) ir Statybos įstatymo nuostatomis, Egidijui Dragūnui  dėl atraminės sienutės statybos be statybą leidžiančio dokumento žemės sklype, kad. Nr. 0101/0035:253, Šilo g. 92, Vilniuje, surašė 2018-07-03 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-180703-00079.

Inspekcija, vadovaudamasi įstatymo 14 straipsniu ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  (toliau – reglamentas) 130.2. punktu, Egidijui Dragūnui  surašė 2018-07-03 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-180703-00079. ir 2018-07-03 privalomuosius nurodymus Nr. PNSSP-100-180703-00080 ir Nr. PNSD-100-180703-00081, ne vėliau kaip iki 2019-01-03 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas 2018-07-03 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-180703-00079, padarinius: nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, savavališkai be statybą leidžiančio dokumento pastatytą gelžbetoninę atraminę sienutę apie 34 m ilgio ir 1,4 m aukščio (II grupės nesudėtingą statinį) ar pertvarkyti statinį teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei reikia) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei reikia) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Vadovaujantis reglamento 36 punktu, informuojame Egidijų Dragūną  apie šias savavališkas statybas ir įteikiame dokumentus.

Pagal reglamento 36 ir 39.2 punktus 2019-02-04 10:00 val. įvyks patikrinimas Šilo g. 92, Vilniuje, žemės sklype kadastrinis Nr. 0101/0035:253ir bus surašytas privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas. Prašome dalyvauti patikrinime.

Įvykdžius privalomuosius nurodymus, prašome informuoti Inspekciją nedelsiant, nelaukiant  privalomojo nurodymo termino pabaigos.

Kviečiame Egidijų Dragūną  2019-02-05 10:00 val. atvykti į Inspekciją: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 714 kabinetą, dėl administracinio teisės pažeidimo. Prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir įgaliojimą.