Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Stumbrų g. 24, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2019-01-17 AUDRONEI ROTHMEYER surašė privalomąjį nurodymą Nr. PN-51, įpareigojantį iki 2019-07-17 nugriauti medinių lentų tvorą (viso 72,0 m ilgio, apie 1,80 m aukščio) išardyti betoninį pamatą po tvora ir nugriauti plytų mūro stulpelius, esančius valstybinėje žemėje prie žemės sklypo, esančio Stumbrų g. 24, Vilniuje, kadastro Nr. 0101/0031:293 ir prie jo prijungtu sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0031:456. Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą  el. p. a.budrys@vtpsi.lt. Arba tel. 8 5 2732991, mob. tel. 8 687 96343.

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame AUDRONĘ ROTHMEYER,   2019-07-17, 10:00 val. dalyvauti patikrinime dėl tvoros, pastatytos adresu Stumbrų g. 24, Vilniuje, nugriovimo patikrinime. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 2732991 arba 8 687 96343.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.