Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedraičių g. 18

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, UAB „Baltijos skanskas“ (toliau – statytojas) surašė:

1. 2020-08-17 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-200817-00078 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0032:793) Giedraičių g. 18, Vilnius, kuris yra kultūros paveldo vietovės Šnipiškių dalis, vad. Skansenu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12599) teritorijoje atlikto gyvenamosios (trys ir daugiau butų – daugiabutis) paskirties pastato (unikalus Nr. 1094-0105-9014) paprastojo remonto, keičiant pastato išvaizdą: pagal Nekilnojamojo turto kadastro matavimų bylą (toliau – byla) pietų pusėje pastato fasade – mansardos išorinėje atitvaroje, buto (unikalus Nr. 4400-3836-9312:6324) Vilnius, Giedraičių g. 18-5A, patalpoje (byloje pažymėtoje 6-1), įrengti keturi langai.

2. 2020-08-19 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-00-200819-00081 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą 2020-08-19 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-00-200819-00085 pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2021-02-17.

4. Pagal Reglamento 120, 130.3 ir 140 punktus teikiame kvietimą atvykti  2021-02-18 10:00 val. į statinio Giedraičių g. 18, Vilniuje, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.”