Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Visorių Sodų 20-osios g. Nr. 11, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, ARVYDUI SUKACKUI 2018-08-01 surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)-PN-924, kuriuo įpareigojo iki 2018-11-01 perstatyti (nugriauti) betoninę atraminę sienutę, kuri yra apie 0,80 m aukščio, pastatyta ant sklypo Visorių Sodų 20-osios g. Nr. 11, Vilniuje ribos su valstybine žeme  bei sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) arba gauti besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinį sutikimą. Apie įvykdymą informuoti Inspekciją  el. p. info@vtpsi.lt ;

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame ARVYDĄ SUKACKĄ 2018-11-08 10.00 val. dalyvauti patikrinime dėl atraminės sienutės pastatytos ant sklypo ribos Visorių Sodų 20-osios g. Nr. 11, Vilniuje. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai    (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 207 4797  arba  8 682 68 192).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.