Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Vytenų g. 87, Kaunas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Janinai Leonavičienei (toliau – statytojas) surašė:

1. 2020-08-24 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-200824-00094 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, žemės sklype Vytėnų g. 87, Kaunas atlikto gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato) rekonstravimo darbų. 2. 2020-08-24 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-20-200824-00093 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. 2020-08-24 privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-20-200824-00094pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2021-02-17.

4. Kvietimą atvykti  2021-02-25 10:00 val. į statinio Vytėnų g. 87, Kaunas patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Dėl pilno dokumentų turinio prašome kreiptis į Inspekciją (info@vtpsi.lt).

Departamento kontaktiniai duomenys: L. Sapiegos g. 12, Kaunas, 203 kabinetas, el. paštas: info@vtpsi.lt, tel. (8 37) 270 075.