Atgal

Dėl privalomųjų nurodymų UAB "Grand House LT"

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, juridiniam asmeniui  UAB „Grand House LT“ 303016354 (toliau – statytojas) surašė:

1. 2019-09-11 savavališkos statybos aktą Nr.: SSA-00-190911-00019 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, statomo neypatingojo gyvenamosios vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų paskirties pastato žemės sklype (kadastrinis Nr. 4110/0800:1267) Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežeriai, Mėtų g. 1 (toliau – pastatas) statybos darbų. Atlikti šie darbai –  įrengtos/sumontuotos pagrindinės pastato laikančiosios konstrukcijos: įrengti/sumontuoti gelžbetoniniai gręžtiniai poliai su rostverku, sumūrytos I-ojo ir II-ojo aukštų išorinės atitvaros iš silikatinių blokelių, įrengtos/sumontuotos virš I-ojo ir II-ojo aukšto gelžbetoninės perdengos, įrengtos/sumontuotos stogo medinės konstrukcijos (gegnės). Įrengtos/sumontuotos visos pagrindinės pastato laikančiosios konstrukcijos pagal projektą.

Tuo statytojas pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 5 dalį, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 27 straipsnio 22 dalį.

2. 2019-09-13 privalomąjį nurodymą Nr.: PNSD-00-190913-00017 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą,  2019-09-16 surašė privalomąjį nurodymą Nr.: PNSSP-00-190916-00022 pašalinti savavališkos statybos padarinius.

4. Pagal Reglamento 122, 130.3 ir 140 punktus teikiame kvietimus juridiniam asmeniui  UAB „Grand House LT“ 303016354 atvykti:

4.1. 2019-10-02 10:00 val. į statinių Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežeriai, Mėtų g. 1  patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinių ar jų dalių statybos darbų.

4.2. 2020-03-13 10:00 val. į statinių Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežeriai, Mėtų g. 1, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

5. 2019-09-11 savavališkos statybos aktą Nr.: SSA-00-190911-00020 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, statomo neypatingojo gyvenamosios vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų paskirties pastato žemės sklype (kadastrinis Nr. 4110/0800:2021) Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežeriai, Mėtų g. 2 statybos darbų. Atlikti šie darbai – įrengtos/sumontuotos pagrindinės pastato laikančiosios konstrukcijos: įrengti/sumontuoti gelžbetoniniai gręžtiniai poliai su rostverku, sumūrytos I-ojo ir II-ojo aukštų išorinės atitvaros iš silikatinių blokelių, įrengtos/sumontuotos virš I-ojo ir II-ojo aukšto gelžbetoninės perdengos, įrengtos/sumontuotos stogo medinės konstrukcijos (gegnės). Įrengtos/sumontuotos visos pagrindinės pastato laikančiosios konstrukcijos pagal projektą.

Tuo statytojas pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 5 dalį, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 27 straipsnio 22 dalį.

6. 2019-09-13 privalomąjį nurodymą Nr.: PNSD-00-190916-00018 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

7. Pagal Valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą,  2019-09-16 surašė privalomąjį nurodymą Nr.: PNSSP-00-190916-00021 pašalinti savavališkos statybos padarinius.

8. Pagal Reglamento 122, 130.3 ir 140 punktus teikiame kvietimus juridiniam asmeniui  UAB „Grand House LT“ 303016354 atvykti:

8.1. 2019-10-02 10:00 val. į statinių Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežeriai, Mėtų g. 2  patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinių ar jų dalių statybos darbų.

8.2. 2020-03-13 10:00 val. į statinių Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežeriai, Mėtų g. 2, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.