Atgal

Dėl savavališkos statybos Šeimyniškių g. 17A, Vilnius

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) nuostatomis atliko šiuos veiksmus ir statytojai Natalija Pedersen surašė savavališkos statybos padarinių šalinimo dokumentus:

1. 2018-07-23 patikrino žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0032:761) Vilniaus m. sav., Vilnius, Šeimyniškių g. 17 (toliau – sklypas), esantį gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatą (unikalus Nr. 1094-0459-1026) Vilnius, Šeimyniškių g. 17A (toliau – pastatas), ir 2018-08-11 užregistravo Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą Nr. BIPA-100-180811-00010.

2. Vadovaudamasis Priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Natalijai Pedersen surašė:

2.1. 2018-08-11 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-180811-00093 dėl sklype savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, rekonstruoto nesudėtingo pastato į neypatingą su mansarda pastatą, keičiant garažų paskirties patalpų (unikalus Nr. 1094-0459-1026:0007) Vilnius, Šeimyniškių g. 17A-2A ir (unikalus Nr. 1094-0459-1026:0008) Vilnius, Šeimyniškių g. 17A-3A (į šias patalpas nuosavybės teisė Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) neįregistruota), paskirtį į gyvenamosios (butų) paskirties patalpas. Rekonstruoto pastato (baigtumas – 100 %) matmenys užfiksuoti Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje 2017-01-26 Nr. be numerio ir 2016-12-21 pastato ir inžinerinių tinklų kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje. Matmenys: ilgis – 16,62 m, plotis – 8,08 m, aukštis – 6,2 m. Pastato matmenys nustatyti 1996-10-26 ir įregistruoti  NTR yra: ilgis – 16,77 (kita kraštinė – 16,20) m, plotis – 7,15 m, aukštis – 3,05 m. Rekonstruojant pakito: padidėjo pastato plotis – 8,08-7,15=0,93 m; padidėjo pastato aukštis – 6,2-3,05=3,15 m; pastato ilgis kraštinėje besiribojančioje su žemės sklypu (kadastrinis Nr. 0101/0032:1111) Vilnius, Šeimyniškių g. 15,  padidėjo – 16,62-16,2=0,42 m, kitoje kraštinėje sumažėjo – 16,62-16,77=-0,15 m. Pastatas pastatytas neišlaikant norminių atstumų iki žemės sklypų: (kadastrinis Nr. 0101/0032:1111) Vilnius, Šeimyniškių g. 15, ir (kadastrinis Nr. 0101/0032:386) Vilnius, Ceikinių g. 3. Tuo pažeista: Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai, 23 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir šio straipsnio 24 dalis ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218, 2 punktas. 

2.2. 2018-08-13 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-100-180813-00095 nevykdyti jokių pastato ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, 2018-08-13 Natalijai Pedersen surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-180813-00093 pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. išardyti, savavališkos statybos akte Nr. SSA-100-180811-00093 nurodytas, savavališkai sklype pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas pastato dalis vadovaujantis 1996-10-26 nustatytais naujais kadastro duomenimis, ir 1996-10-26 ir 1996-10-28 įregistruotais Nekilnojamojo turto registre ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

4. Pagal Reglamento 122, 130.3 ir 140 punktus teikiame Natalijai Pedersen kvietimą  atvykti 2019-02-12 9:00 val. į statybų sklype, patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius (kvietimas pridedamas);

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Informuojame, kad Inspekcijos viršininko pavaduotojas, vadovaudamasis teisės aktais, atsižvelgdamas į 2018-07-31 tarnybinį pranešimą Nr. (23.39)-4D-2052 ir į VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2018-07-04 raštą Nr. VILIN(12.5.13.)-2398, 2018-08-03 potvarkiu Nr. (1.19 E)-P1-54 panaikino Natalijos Pedersen surašytos deklaracijos Nr. 1 apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą patvirtinimą ir užregistravimą (2017-02-14 Nr. UDT-00-170214-00005) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.