Atgal

Dėl statinių projektų viešinimo

Informuojame, kad nuo 2019-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimas, t.y. Statybos įstatymo 27 straipsnis papildomas 151 dalimi.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 dalimi, tais atvejais, kai išduodamas leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą, leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, IS „Infostatyba“ be kitų viešinamų duomenų turi būti paskelbti Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai, tai yra: statinio projektas (visos dalys); statinio projekto ekspertizės aktas (kai privalomas); atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai (kai privalomi); atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo (kai privalomas); statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju); sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos (kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus); statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui (kai privalomi).

Pažymėtina, kad Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 dalyje numatyta, jog draudžiama skelbti statytojo (užsakovo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų, išskyrus asmenis, dalyvaujančius rengiant statinio projektą, atliekant statinio projekto ekspertizę, tikrinant statinio projektą, vardą ir pavardę. Draudžiama skelbti fizinių asmenų asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 dalimi, su prašymu išduoti statybą leidžiančius dokumentus, viešai skelbiami 27 straipsnio 5 dalies 2, 3, 8, 10, 11, 13 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai nuo 2019-01-01 turi būti pateikiami nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kiti 27 straipsnio 151 dalyje nurodyti draudžiami skelbti duomenys.

Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“.