Atgal

Informacija dėl statybų užbaigimo procedūrų karantino metu

Informuojame Jus, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020-10-30 įsakymu Nr. D1-658 buvo pakeistas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau - Reglamentas) 12 priedas  „Statybos užbaigimo procedūrų vykdymo karantino metu tvarkos aprašas“. Reglamente įtvirtintos specialios taisyklės dėl statybos užbaigimo procedūrų atlikimo tose šalies teritorijose, kuriose taikomas karantinas. Prašome susipažinti su pasikeitusia tvarka ir užtikrinti jos taikymą.