Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Žolyno 49, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2018-05-10 SIGITAI AMBRASIENEI surašė privalomąjį nurodymą Nr. (23.29)PN-563, įpareigojantį iki 2018-11-10 nugriauti metalinių segmentų su metaliniais stulpais ir apdailos plytų mūro intarpais tvorą (viso 19,97 m ilgio ir apie 1,5 aukščio), pastatytą valstybinėje žemėje prie Jums bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, esančio Žolyno g. 49, Vilniuje, kadastro Nr. 0101/0035:234.  Sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas) bei apie įvykdymą informuoti Departamentą  el. p. info@vtpsi.lt .

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. D1-878), 122 punktu, kviečiame SIGITĄ AMBRASIENĘ,  2018-11-12, 14.00 val. dalyvauti patikrinime dėl pastatytų tvorų,  adresu  Žolyno 49, Vilniuje. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Juozapavičiaus  g. 9 , Vilnius, tel.: (8 5) 262 8802 arba 8 687 56 114.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.

Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, per nustatytą terminą jo neįvykdo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.