Atgal

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, UAB „Kinkanas“ (toliau – statytojas) surašė:

1. 2021-03-29 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-210329-00022 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, nesuformuotoje valstybinėje žemėje prie kavinės esančios prie pastato adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, kompleksinėje saugomoje teritorijoje, pastatyto naujo nesudėtingo statinio - medinės lauko terasos, kurios išmatavimai: ilgis - 9,78 m, plotis 9,20 m.

2. 2021-03-31 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-00-210331-00021 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą 2021-03-31 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-00-210331-00022 pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2021-09-30.

Statytoja pažeidė Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p. (iki 2016-12-31), 18 str. 7 d. 3 p., 14 str. 1 d. 4 p., 27 str. 22 d., 27 str. 1 d. 8 p.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Departamento kontaktiniai duomenys: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 100 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 4815, (8 5) 207 4799.”