Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Europos k. 3E, Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 5 dalies, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 5 priedo (Statinio konservavimo tvarkos aprašas) I skyriaus 1 punkto, 2 punkto bei II skyriaus 8.1 punkto, 8.2 punkto, 8.3 punkto ir 8.4 punkto nuostatomis, Audriui Kantauskui 2020-12-09 surašė privalomąjį nurodymą Nr. PN-1772 Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Europos k. 3E užtikrinti pastato – kiaulidės laikančių konstrukcijų ir atitvarų apsaugą, saugų darbą, žmonių saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei pastate, taip pat šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 122 punktu, kviečiame Audrių Kantauską 2021-03-15, 11:00 val. dalyvauti patikrinime dėl privalomojo nurodymo Nr. PN-1772 įvykdymo. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (A. Vienuolio g. 8 , Vilnius, tel.: (8 5) 207 4800, mob. 8 610 09784).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.