Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Grįžgatvio g. 5, Klaipėdoje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Vakarų Lietuvos departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Deividui Milašiui (toliau – naudotojas) surašė:

1. 2021-03-15 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-210315-00035, dėl savavališkai, neturint parengto projekto ir privalomo statybą leidžiančio dokumento, valstybiniame suformuotame žemės sklype, adresu Grįžgatvio g. 5, Klaipėdoje kurio kadastrinis Nr. 2101/0003:620, kuris yra nekilnojamojo kultūros vertybių teritorijoje - Klaipėdos senamiestyje, tarp daugiabučio gyvenamojo namo ir ūkinio sandėlio iš Grįžgatvio gatvės pusės pastatytos metalinių strypų su mūriniais stulpeliais tvoros, kurios aukštis apie 2,1 m, ilgis apie 7,7 m, ir kuri priskiriama II grupės nesudėtingosios kategorijos statiniams.

2. Pagal  Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, surašė 2021-03-17 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-210317-00032, t. y. nugriauti savavališkai, neturint nustatyta tvarka parengto statybos projekto ir išduoto privalomo statybą leidžiančio dokumento, pastatytą valstybiniame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2101/0003:620, adresu Grįžgatvio g. 5, Klaipėdoje II grupės nesudėtingosios kategorijos statinį – tvorą, kurios aukštis apie 2,1 m, ilgis apie 7,7 m, dėl kurios statybos surašytas 2021-03-15 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-210315-00035 ir sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-210317-00032, įvykdymo terminas 2021 m. rugsėjo 17 d.

Naudotojas pažeidė Statybos įstatymo 27 str., 1 d., 1 p., 27 str., 22 d., 14 str., 1 d., 4 p., ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 papunktį.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Vakarų Lietuvos departamento kontaktiniai duomenys: Danės g. 17, Klaipėdoje, 325 kabinetas, el. pastas:  info@vtpsi.lt, tel. (8 4) 631 2400.