Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Meduvio 1-oji g. 42F, Senojo Tarpupio k., Trakų r. sav.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, MB „Sentrakis“ į. k. 304887620, dėl sklype (kad. Nr. 7970/0004:817) Meduvio 1-oji g. 42F, Senojo Tarpupio k., Trakų r. sav. savavališkai statomo gyvenamojo namo surašė: 2021-03-03 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-2100303-00014; 2021-03-03 privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. PNSD-00-210303-00012 ir 2021-03-03 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-210303-00012, t.y. ne vėliau kaip iki 2021-09-03 savo lėšomis nugriauti žemės sklype (kadastrinis Nr. 7970/0004:817), adresu Meduvio 1-oji g. 42F, Senojo Tarpupio k., Trakų r. sav., savavališkai, neturint statinio projekto bei statybą leidžiančio dokumento, statomo gyvenamojo namo pamatus (užstatytas plotas 136,02 kv. m.) ir sutvarkyti statybvietę.

Apie įvykdymą informuoti Inspekcijos Departamentą el. p. v.piragis@vtpsi.lt arba tel. 8 682 63297.

Vadovaudamiesi Reglamento 122 punktu, kviečiame MB „Sentrakis“, 2021-09-08, 10:00 val. dalyvauti patikrinime dėl 2021-03-03 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-210303-00012 įvykdymo. Patikrinimą atliks Inspekcijos Departamento  specialistai  (Vytauto g. 53, Trakai, tel. 8 682 63297).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Inspekcija perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.