Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Muitinės g. 11 ir Muitinės g. 13, Kaune

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Evaldui Vaboliui (toliau – statytojas) surašė:

1. 2020-12-09 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-201209-00158 dėl savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, žemės sklypuose Muitinės g. 11 ir Muitinės g. 13, Kaunas pastatytos segmentinės tvoros.

2. 2020-12-09 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-20-201209-00149 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

3. 2020-12-09 privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-20-201209-00156 savavališkos statybos padarinius iki 2021-06-09.

4. Kvietimą atvykti 2021-06-15 10:00 val. į statinio Muitinės g. 11 ir Muitinės g. 13, Kaunas patikrinimą, kurio metu bus patikrinta, ar įvykdytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Dėl pilno dokumentų turinio prašome kreiptis į Inspekciją (info@vtpsi.lt).

Departamento kontaktiniai duomenys: L. Sapiegos g. 12, Kaunas, 203 kabinetas, el. paštas: info@vtpsi.lt, tel. (8 37) 270 075.