Atgal

Dėl privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus Nr. PN-110 papildymo

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 6 dalies, Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 5 dalių, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, IV skyriaus IX skirsnio 50 punkto nuostatomis, 2019-02-26 Ramintai Jakučionienei surašė privalomą nurodymą Nr. (23.29) PN-110 pašalinti pažeidimus (toliau – Nurodymas), kuriuo įpareigojo iki 2019-08-25 nugriauti tvorą, pastatytą ant  betoninio pamato, kuriame įbetonuoti metaliniai tvoros stulpai tarp kurių sumontuoti metalinio sieto segmentai, pastatytą valstybinėje žemėje prie žemės sklypo, esančio Moliakalnio g. 48, Vilniuje ir sutvarkyti teritoriją (išvežti statybines atliekas). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas 2020-07-20 potvarkiu P3-123, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2011-03-31 įsakymu Nr. 1V-56 (Inspekcijos viršininko 2020-03-24 įsakymo Nr. 1V-38 redakcija), 96.1 papunkčiu, Inspekcijos viršininko 2017-06-22 įsakymu Nr. 1V-80 „Dėl potvarkių surašymo“ (Inspekcijos viršininko 2019-12-09 įsakymo Nr. 1V-205 redakcija) papildo 2019-02-26 privalomąjį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-110 ir įrašo į jį šiuos žodžius:

„Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas, per nustatytą terminą jo neįvykdys, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.“