Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Perkūno al. 11, Kaune

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekicja) Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Vidurio Lietuvos departamentas) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 21 straipsnio 4 punktas, 23 straipsnio 1 dalies 12 ir 15 punktai, 26 straipsnio 2 dalis ir 27 straipsnio 1 dalies nuostatomis, surašė Artūrui Dankovskiui 2021-01-07 privalomajį nurodymą pašalinti pažeidimus Nr. PN-18.

            Vidurio Lietuvos departamentas remdamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis kontroliuoja savavališkos statybos padarinių šalinimą, dėl savavliškai atliktų griovimo darbų kultūros paveldo statinio – gyvenamojo namo, žemės sklype Perkūno al. 11, Kaune (toliau – statinys). Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ (toliau - STR 1.03.01:2016) nuostatomis pastebėta, kad likusios statinio konstrukcijos turi galimos avarinės būklės požymių.

            STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 13, 14 ir 15 punktų nuostatomis, statinio naudotojas, vykdydamas Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų jam nustatytas prievoles, nustatęs statinio galimos avarinės būklės požymius, užsako statinio ekspertizę. Statinio naudotojas, užsakęs statinio ekspertizę, kai statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, nedelsdamas imasi priemonių žmonėms apsaugoti (apriboja priėjimą ir privažiavimą, sustabdo ar apriboja statinio naudojimą ir kitas), iki kol bus atlikta statinio ekspertizė ir statinio naudotojui bus pateiktas statinio ekspertizės aktas su išvada. Ekspertizės rangovas, atlikęs statinio ekspertizę, pateikia statinio naudotojui statinio ekspertizės aktą su išvada. Jeigu statinys yra kultūros paveldo objektas ir jeigu statinio ekspertizės akte yra pateikta išvada, kad statinys yra avarinis, ekspertizės rangovas, prieš pateikdamas statinio ekspertizės aktą su išvada statinio naudotojui, statinio ekspertizės akto privalomas pastabas turi suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu, kurio veiklos teritorijoje yra statinys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 15 punktu ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 1 punktu nurodome pateikti statinio dalinę ekspertizę ne mažesnės apimties negu nurodyta žemiau pateiktoje užduotyje.

Užduotis statinio ekspertizei atlikti

Statinio ekspertizės sudėtis, kai nustatyta galima likusių statinio konstrukcijų avarijos grėsmė bei pastebėtos statinio deformacijos, yra:

1. statinio, jo dalies techninės būklės patikrinimas ir įvertinimas nustatant:

1.1. prognozuojamas deformacijas, jų priežastis ir prognozuojamas deformacijų pasekmes;

1.2. avarijos grėsmės (avarinės būklės) priežastis (statybos teisės aktų pažeidimai, nepatenkinama statinio normatyvinė kokybė, nepakankami statybiniai tyrimai, kiti pašaliniai veiksniai, netinkamas statinio naudojimas ir kita), jų sukeltas ir prognozuojamas pasekmes.

Taip pat ekspertizės akte nurodyti:

  • konkretūs būtini statybos darbai (išskyrus griovimo darbus), dėl likusių statinio konstrukcijų apsaugos nuo išorinių atmosferos veiksnių, taip išsaugant kultūros paveldo statinio vertingąsias savybes;
  • konkretūs būtini statybos darbai (išskyrus griovimo darbus), kuriuos atlikus, būtų pašalinta galimai avarinės būklės grėsmė, dėl likusių statinio konstrukcijų.
  • pažymėtina, kad nurodyti statinio ekspertizės akte reikalavimai, neturi prieštarauti Inspekcijos surašytam 2020-10-28 privalomąjam nurodymui pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-201028-00127, t. y. atstatyti (atkurti) nugriautas kultūros paveldo statinio dalis.      

           Nurodome:

           1. Vidurio Lietuvos departamentui pateikti Statinio ekspertizės aktą, kuris vadovaujantis STR 1.03.01:2016 13, 14, 15 punktų nuostatomis, turi būti suderintas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu, kurio veiklos teritorijoje yra statinys.

           2. Vykdyti statinio ekspertizės rangovo nurodytus reikalavimus, statinio ekspertizės akte (išskyrus griovimo darbus).

  Būtinųjų veiksmų nurodymo vykdymui imtis nedelsiat ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Inspekciją.

           Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas

           Per 30 kalendorinių dienų nuo privalomojo nurodymo gavimo dienos”

  Vidurio departamento kontaktiniai duomenys: L. Sapiegos g. 12, Kaunas, 203 kabinetas, el. paštas: info@vtpsi.lt, tel. (8 37) 270 075.