Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Šilutės g. 10, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Vakarų Lietuvos departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Daivai Puluikienei (toliau – statytoja) surašė:

1. 2021-03-23 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-210323-00038 dėl savavališkai nesuformuotoje valstybinėje žemėje, šalia daugiabučio gyvenamojo namo adresu Šilutės g. 10, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. pastatyto naujo inžinerinio II grupės nesudėtingosios kategorijos statinio – nuotekų kaupimo rezervuaro, neturint privalomo supaprastinto projekto ir statybą leidžiančio dokumento  naujo nesudėtingojo statinio statybai.

2. pagal  Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, surašė 2021-03-24 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-2100324-00035, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą II grupės nesudėtingosios kategorijos statinį – nuotekų kaupimo rezervuarą nesuformuotoje valstybinėje žemėje šalia daugiabučio gyvenamojo namo adresu Šilutės g. 10, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav. dėl kurio statybos surašytas 2021-03-23 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-210323-00038 ir sutvarkyti statybvietę.  Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-210323-00038, įvykdymo terminas 2021 m. rugsėjo 23 d.

Statytoja pažeidė Statybos įstatymo 27 str., 1 d., 1 p., 27 str., 22 d., 14 str., 1 d., 4 p., ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.3 papunktį.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.