Atgal

Dėl privalomojo nurodymo Taikos g. 13, Anykščiuose

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, Daivai Kasteckaitei surašė – 2021-03-03 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-210303-00012,  2021-03-03 privalomąjį nurodymą Nr. PNSD-00-210303-00009 nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, 2021-03-03 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-210303-00010, t.y. ne vėliau kaip iki 2021-09-03 savo lėšomis nugriauti žemės sklype (kadastrinis Nr.3403/0016:130), adresu Taikos g. 13, Anykščiai, savavališkai, neturint statinio projekto bei statybą leidžiančio dokumento, statomą pagalbinio ūkio paskirties pastatą ir sutvarkyti statybvietę.

Apie įvykdymą informuoti Inspekcijos Departamentą el. p. l.kozeniauskas@vtpsi.lt arba tel. (8 381) 5 18 91, mob. 8 686 36286.

Vadovaudamiesi Reglamento 122 punktu, kviečiame pil. Daivą Kasteckaitę, 2021-09-06, 10:00 val. dalyvauti patikrinime dėl 2021-03-03 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-210303-00010 įvykdymo. Patikrinimą atliks Inspekcijos Departamento  specialistai  (Ladygos g. 1 , Anykščiai, tel. (8 381) 5 18 91, mob. 8 686 36286.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Inspekcija perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.