Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

„Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“

„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

„Statinių klasifikavimas“

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

„Statinio statybos rūšys“

„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

„Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

„Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“

„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“

„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“

„Gyvenamieji pastatai“

„Visuomeninės paskirties statiniai“

„Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“

„Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“

„Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“

„Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“

„Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“

„Automobilių saugyklų projektavimas“

„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“

„Šaldomieji pastatai ir patalpos“

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

„Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“

„Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“

„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“

„Poveikiai ir apkrovos“

„Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“

„Aliumininių konstrukcijų projektavimas“

„Medinių konstrukcijų projektavimas“

„Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“

„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“

„Armocementinių konstrukcijų projektavimas“

„Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“

„Statinių konstrukcijos. Grindys“

„Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“

„Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“

„Gruntinių medžiagų užtvankos“

„Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“

„Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“

„Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai"

„Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymai, reglamentuojantys statybos valstybinę priežiūrą

 

Kitų LR teisės aktų  paieška

Teisės aktų registras