Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

 

Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" Redakcijų sąrašas

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ Redakcijų sąrašas

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ Redakcijų sąrašas

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ Redakcijų sąrašas

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Redakcijų sąrašas

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Redakcijų sąrašas

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Redakcijų sąrašas

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ Redakcijų sąrašas

Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymai, reglamentuojantys statybos valstybinę priežiūrą

 

Kitų LR teisės aktų  paieška

Teisės aktų registras