Privatumo politika

 

Naudojantis IS "Infostatyba" išorinės svetainės elektroninėmis paslaugomis pateikiate savo asmeninę informaciją, pvz., vardą ir pavardę / įmonės pavadinimą, fizinio / juridinio asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir kitus duomenis, būtinus el. paslaugų suteikimui naudojantis IS "Infostatyba".

Informacinės sistemos išorinė svetainės funkcijos – prašymų ir pranešimų pateikimas nuotoliniu būdu Informacinės sistemos tvarkytojams, Informacine sistema besinaudojantiems asmenims ir el. dokumentų teikimas, statytojų informavimas apie su statyba susijusių atestuotų asmenų veiklą, viešai neskelbiant asmens duomenų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti asmenų, susijusių su Informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis, identifikavimą, apskaitą ir kontrolę.

Informacinės sistemos duomenis duomenų gavėjai gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti duomenų gavėjo prašyme arba duomenų teikimo sutartyje. Iš Informacinės sistemos gautus asmens duomenis duomenų gavėjai gali naudoti nepažeisdami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Informacinės sistemos duomenų saugą nustato Informacinės sistemos valdytojo patvirtinti Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Už duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Informacinės sistemos valdytojas ir Informacinės sistemos tvarkytojai. Duomenų teikėjai atsako už teikiamų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Informacine sistema besinaudojantys asmenys, pažeidę saugų informacijos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

Informacinės sistemos duomenys Informacinėje sistemoje saugomi 5 metus nuo paskutinio pakeitimo (papildymo), o suėjus šiam terminui perkeliami į Informacinės sistemos archyvą, kur saugomi teisės aktų nustatytais terminais. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys iš Informacinės sistemos archyvo ištrinami.

Duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.