Privatumo politika

Jūsų asmens duomenys Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – „Infostatyba“) tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR),  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, „Infostatyba“ nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – „Infostatyba“ nuostatai), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys suprantami kaip bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Vadovaujantis BDAR 13 ir 14 straipsniais ir siekiant įgyvendinti Jūsų teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informacinėje sistemoje „Infostatyba“, informuojame, kad:

 1. Duomenų valdytoja – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), buveinės adresas: A. Vienuolio g. 8, 01104, el. pašto adresas info@vtpsi.lt. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – duomenuapsauga@vtpsi.lt;
 2. Duomenų tvarkytojai – Inspekcija ir savivaldybių administracijos (duomenų apsaugos pareigūnų kontaktai skelbiami savivaldybių administracijų internetinėse svetainėse);
 3. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti asmenų, susijusių su „Infostatyba“ tvarkomais duomenimis, identifikavimą, apskaitą ir kontrolę. Teisinis pagrindas duomenų tvarkymui – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 53 straipsnis, „Infostatyba“ nuostatų 7 punktas;
 4. Duomenų kategorijos – numatytos „Infostatyba“ nuostatų (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E0B55408E10/asr) 22 punkte. Specialių kategorijų asmens duomenys nėra tvarkomi;
 5. Duomenų gavėjai – „Infostatyba“ duomenys yra vieši ir neatlygintinai teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (duomenų gavėjams), jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Statinių projektus tikrinančios ir įgaliotos jiems raštu pritarti institucijos ir subjektai (jų padaliniai) bei prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išduodančios institucijos ir subjektai (jų padaliniai) yra asmens duomenų, nurodytų „Infostatyba“ nuostatų 23.1 papunktyje, gavėjai;
 6. Duomenys saugomi – 5 metus nuo paskutinio pakeitimo (papildymo), o suėjus šiam terminui perkeliami į Informacinės sistemos archyvą, kur saugomi teisės aktų nustatytais terminais. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys iš Informacinės sistemos archyvo ištrinami;
 7. Jūs turite šias teises:
 • teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu (gauti informacinius pranešimus ir (arba) dalyvauti apklausose) teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat teismui.

 

 1. Duomenų teikėjai:
 • valstybės įmonė Registrų centras teikia – Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos adresų registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, informaciją;
 • Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – teikia Kultūros vertybių registro duomenis;
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos – teikia Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis;
 • Inspekcija – teikia Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenis;
 • Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos – teikia duomenis iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos;
 • atsakinga šalies, prisijungusios prie Europos Komisijos autentifikavimo sistemos (ECAS), institucija – teikia duomenis iš Saugaus tarpvalstybinio tapatybės nustatymo sistemos;
 • valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras – teikia Aplinkos ministerijos išduotų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų, statinio projektuotojų, statybos rangovų, projekto ar statinio ekspertizės rangovų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų duomenis;
 • Lietuvos architektų rūmai – teikia Lietuvos architektų rūmų išduotų architektų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų duomenis;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos – teikia duomenis apie atliktus mokėjimus;
 • kiti juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių juridinių asmenų filialai ir atstovybės (toliau – ūkio subjektai) ir fiziniai asmenys (prašymų pateikėjai ir kt.) – teikia pirminius duomenis, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose;
 • Be Inspekcijos ir duomenų tvarkytojų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojai), „Infostatyba“ naudojasi statinių projektus tikrinančių ir įgaliotų jiems raštu pritarti institucijų ir subjektų (jų padalinių), nurodytų Statybos įstatymo 23 straipsnio 15–17 dalyse, bei Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje nurodytas prisijungimo sąlygas ir Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytus specialiuosius reikalavimus išduodančių institucijų ir subjektų (jų padalinių) darbuotojai.
 1. Netvarkant Jūsų duomenų nebus teisinio pagrindo Jums suteikti prašomų paslaugų.

 

Informacinės sistemos duomenų saugą nustato Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-59 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“. Informacinės sistemos duomenų sauga taip pat užtikrinama vadovaujantis:

 1. BDAR;
 2. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
 3. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
 4. Bendrųjų elektorinės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 ,,Dėl bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;
 6. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“.

 

 Prieigos teisės prie „Infostatyba“ suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 1V-33 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo, nustatyta tvarka.

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo ar sutartiniams santykiams.

 

 Už duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Informacinės sistemos valdytojas ir Informacinės sistemos tvarkytojai. Duomenų teikėjai atsako už teikiamų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Informacine sistema besinaudojantys asmenys, pažeidę saugų informacijos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.