Su prašymu pateikiami dokumentai

 

1. Su prašymu gauti statybos leidimą pateikiami dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo  11 punkte.

    Statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiami šie dokumentai:
1) prašymas;

2) statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą), – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis; jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, pateikiama bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas;

3) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);

4) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal 7 punkte nustatytus reikalavimus;

5) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;

6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);

7) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;

8) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

9) statinio kadastro duomenų byla, išskyrus statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;

10) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

11) statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);

12) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;

13) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;

14) gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;

15) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;

16) statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;

17) dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.

3–13 punktuose nurodyti dokumentai atskirai neteikiami, jeigu jie ar jų patvirtintos kopijos yra įtraukti į statinio projektą.   

2. Su prašymu gauti leidimą tęsti sustabdytą statybą pateikiami dokumentai:
1) dokumentai, patvirtinantys, kad statybos sustabdymo priežastys pašalintos.

3. Su prašymu gauti pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto pateikiami dokumentai, nurodyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2016 m. birželio 8 d. viršininko sakymo Nr. 1V-73 4 punkte:
1) Statybą leidžiantis dokumentas (toliau - SLD), jei jis išduotas ne per IS „Infostatyba“. Jo galiojimo laikas gali būti pasibaigęs, jeigu statyba buvo vykdoma statybą leidžiančio dokumento galiojimo metu. Jei SLD buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, jis nepateikiamas.

2) Statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Pateikiant tiesiogiai, teikiamas nuskenuotas projektas, pasirašytas privalančių jį pasirašyti asmenų, arba skaitmeninė projekto versija, patvirtinta privalančių projektą pasirašyti asmenų elektroniniais parašais. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas SLD, sprendiniai nebuvo keičiami ir SLD buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami.

3) Paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida (-os), jei statinio projektas buvo keičiamas (jei šių dokumentų nėra IS „Infostatyba“);.

4) Statytojo surašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendinių pakeitimus – jei pakeitimai buvo atlikti.

5) Statytojo surašyta laisvos formos pažyma, kad nebuvo keisti statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas SLD, sprendiniai – jei projekto sprendiniai nebuvo keisti.

6) Požeminių inžinerinių tinklų geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) –  tuo atveju, jei požeminių inžinerinių tinklų statyba buvo pradėta. Jei požeminių inžinerinių tinklų statyba nebuvo pradėta, pateikiama statytojo surašyta laisvos formos pažyma, kad požeminių inžinerinių tinklų statyba nepradėta.

7) Sklypo su statiniais geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis.

8) Statinio (-ių) (patalpos (-ų)) kadastro duomenų byla (-os).

9) Teisės aktų nustatyta tvarka statytojo suteiktas įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

10) Paveldėjimo teisės liudijimas – jei prašymą pateikia statytojo paveldėtojas.

11) Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos:

11.1) Statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

11.2) Statinio statybos ar rekonstravimo darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

12) Valstybės rinkliavos už teikiamą paslaugą apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

4. Su prašymu gauti pažymą apie statinio nugriovimą pateikiami dokumentai, nurodyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 28 d. viršininko įsakymo Nr. 1V-182 1 priede:
1) statybą leidžiantis dokumentas ar jo kopija (jei statybą leidžiantis dokumentas nėra įregistruotas IS "Infostatyba");

2) statinio projektas, - nuskenuotas projektas, pasirašytas privalančių jį pasirašyti asmenų, arba skaitmeninė projekto versija, patvirtinta privalančių projektą pasirašyti asmenų elektroniais parašais;

3) Vyriausybės nutarimo / savivaldybės sprendimo dėl statinio (-ių) nurašymo (kai privalomas) kopija;

4) pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei (kai jos buvo perduotos minėtai įmonei) arba jų sutvarkymą kitais teisės aktų nustatytais būdais, nurodytais statinio griovimo projekte / griovimo apraše;

5) statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, naudotojo, paveldėtojo) įgaliojimas asmeniui pateikti prašymą.

5. Su prašymu gauti statybos užbaigimo aktą pateikiami dokumentai:1) statinio projektas (paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas): techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami, o pateikiama darbo projekto paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais);

2) statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento;

3) statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);

4) dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priedą;

5) statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); jų pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus;

6) statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo);

7) paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);

8) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui.

6. Su prašymu užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikiami dokumentai:

1) deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

2) statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami, o pateikiama darbo projekto paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais).

3) statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;

4) statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);

5) požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

6) žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;

7) besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedą;

8) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

9) žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

10) turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

11) statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);

12) pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);

13) pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);

14) rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (tuo atveju, jei toks užtikrinimas yra privalomas pagal Statybos įstatymą);

15) statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

16) geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

17) cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

18) kai užbaigiama naujų statinių statyba – statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti pateikiamas kaip vientisas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

19) neypatingojo statinio statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre.

7. Su prašymu leisti atlikti statinio konservavimo darbus pateikiami dokumentai, nurodyti:
1) statinio (jo dalies) konservavimo darbų projektas ar konservavimo darbų aprašymas;

2) turinčio statytojo teisę asmens įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;

8. Su prašymu pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pateikiami dokumentai nėra nurodyti.

9. Su prašymu informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą ir prašymu pritarti numatomam statinių projektavimui pridedami dokumentai nurodyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.