Apie sistemą

 

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema


„INFOSTATYBA"


Projektą remia Lietuvos Respublika

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

 IS RENGIMO EIGA

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, įgyvendindama Elektroninės valdžios koncepciją bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr 1468 patvirtinto „Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano" 5.33 priemonę „Išduoti nuotoliniu ryšiu statybos leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims, sukurti ir įdiegti bendrą informacijos apie statybų būklę šalyje sistemą":

2004 metais parengė „Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatus" (patvirtinti aplinkos ministro 2004-09-27 įsakymu Nr. D1-502); 2005 metais parengė Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos specifikaciją (užregistruota Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2005-03-15 registracijos Nr. IS-78) bei šios sistemos bendrąjį projektą;

2005 metais pateikė paraišką paramai gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. T-111 skirta Inspekcijai projektui „Viešųjų paslaugų teikimo nuotoliniu ryšiu ir statybos leidimų informacinės sistemos, įgyvendinant elektroninės valdžios koncepciją (pagal ES programinius dokumentus) sukūrimo ir įdiegimo išplėtimas" (paraiškos kodo Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04-022) įgyvendinti iki 2 943 925, 71 (dviejų milijonų devynių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų dvidešimt penkių litų ir septyniasdešimt vieno cento) litų;

2005 metais sukurtas statybos leidimų posistemio pilotinis variantas, įsigyta dalis kompiuterinės technikos;

2006 metais sukurti klasifikatorių tvarkymo ir sistemos administravimo posistemiai, įsigyta dalis techninės ir sisteminės įrangos;

2007 metais IS „Infostatyba" kūrimas tęsiamas pagal nurodytą darbų planą.

2008 metai III ketvirtis - projekto pabaiga.

po 2008 metų III ketvirčio - IS "Infostatyba" modifikavimas pagal pasikeitusius teisės aktus.

2013 - 2015 metais vykdomas IS „Infostatyba" modernizavimo projektas. IS praplėčiama naujomis ir modernizuojamos esamos paslaugos..

IS PASKIRTIS

IS skirta teikti galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims, ketinantiems statyti statinius, užsisakyti su statyba susijusius dokumentus ir sekti išduotinų dokumentų būseną internetu ir pranešti apie galbūt savavališkas statybas.

 • Teikti IS nuostatuose bei specifikacijoje nustatytą informaciją ir viešas paslaugas visuomenei:
  • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo raštu pritarti statinio projektui pateikimas ir šio pritarimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo pratęsti leidimo statyti naują / rekonstruoti statinį galiojimo terminą pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį(-ius) pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Pranešimo apie rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą teikimas ir informavimo apie pranešimo registravimą arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimas ir akto išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo patvirtinti/užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą pateikimas ir deklaracijos patvirtinimas / registravimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pateikimas ir šio pratęsimo patvirtinimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo leisti atlikti statinio konservavimo darbus pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti prisijungimo sąlygas pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus  pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

  • Pranešimo apie galbūt savavališką statybą pateikimas ir informavimo apie pranešimą pateikimas,

  • Statytojų informavimas apie atestuotų asmenų, susijusių su statyba, veiklą;

 • Rinkti, kaupti, apdoroti duomenis apie statybos būklę ir statybos valstybinę priežiūrą nuo pat prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo iki statybos proceso procedūrų užbaigimo;
 • Teikti duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • Teikti duomenis valstybės registrams bei juridiniams ir fiziniams asmenims.

IS PAGRINDINIAI TIKSLAI

 • Teikti viešąsias paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims internetu;
 • Pasiekti aukštą klientų aptarnavimo kokybę viešojo administravimo subjektuose;
 • Kompiuterizuoti statybos proceso valstybinę priežiūrą;
 • Greitai ir kokybiškai disponuoti informacija apie statybų būklę šalyje;
 • Operatyviai ir kokybiškai teikti informaciją institucijoms jų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti.

IS TEIKIAMA NAUDA

 • Duomenų korektiškumo užtikrinimas:
  • Duomenys nedubliuojami,
  • Pirminių šaltinių duomenys pakartotinai nesuvedinėjami,
  • Pirminių šaltinių ir kitų IS naudojimas užtikrina priimamų sprendimų teisingumą,
  • Naujų duomenų įvedimas kontroliuojamas,
  • Sumažėja žmogaus klaidos faktorius;
 • Efektyvus resursų valdymas:
  • Ataskaitos formuojamos automatiškai,     
  • Mažesnės duomenų tvarkymo sąnaudos,     
  • Taupomas IS vartotojo laikas;
 • Duomenų centralizavimas:
  • Maksimalus duomenų saugumas,     
  • Operatyvus duomenų pateikimas;
 • Patogumas vartotojui:
  • Reikia pateikti mažiau dokumentų ir jų kopijų,     
  • Standartizuoti darbo scenarijai,
  • Maksimalus procesų automatizavimas,
  • IS pateikia patikimesnius ir išsamesnius duomenis,
  • Aukšta klientų aptarnavimo kokybė.

FUNKCINĖ IS STRUKTŪRA

 • Statybos leidimų duomenų tvarkymo posistemis;
 • Valstybinės statybos proceso priežiūros vykdymo posistemis;
 • Teisės aktų projektų rengimo ir kaupimo posistemis;
 • Dokumentų ir jų duomenų tvarkymo posistemis;
 • Apskaitos posistemis;
 • Duomenų teikimo vartotojams posistemis;
 • Sistemos administravimo posistemis;
 • Klasifikatorių tvarkymo posistemis;
 • Duomenų mainų posistemis.

 IS LAUKIAMI REZULTATAI

 • Bus įdiegtas viešosios paslaugos (statybos leidimų ir kitų su statinių projektavimu bei statinių statybos procesu susijusių privalomų dokumentų išdavimas) teikimas elektroniniu būdu;
 • Funkcionuos vieninga statybų būklės šalyje informacinė sistema, integruota su kitomis šalies informacinėmis sistemomis ir registrais;
 • Pagerės paslaugų gavėjų aptarnavimas, iki minimumo sumažės valstybės tarnautojų piktnaudžiavimas (korupcijos galimybės) ir bus įgyvendintas „vieno langelio" principas;
 • Bus atsisakyta neefektyvaus darbo metodų tiek aptarnaujant paslaugų gavėjus, tiek ir keičiantis oficialia informacija tarp valstybinės valdžios institucijų;
 • Bus užtikrinta savavališkų statybų kontrolė ir padarinių šalinimas.

 

Užsakovas: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos